Alzheimerova choroba, nemoc - příznaky, projevy, symptomy onemocnění

alzheimerova_choroba_nemoc_priznaky_projevy_symptomy.jpgAlzheimerova choroba je chronicko-progresivní onemocnění nerové soustavy na podkladě degenerativního zániku neuronů s tvorbou charakteristických histopatologických změn. Je nejčastější příčinou demence ve středním a vyšším věku. 

Alchajmrova Alchaimerova příčina léčba

alzheimerova_choroba_nemoc_priznaky_projevy_symptomy2.jpgNejčastější příznaky a projevy Alzheimerovy choroby

 

Počáteční stádium (první 1-4 roky od začátku nemoci)

Stadium se projevuje především kognitivními poruchami a snížením funkční výkonnosti v myšlení. Pacient i jeho okolí změny kriticky dokážou dobře rozeznat, uvědomují si je.

 

Již v počátečních stádiích nemoci je pozitivní test na Alzheimerovu nemoc - test kreslení hodin.

 • porucha schopnosti učení novým informacím
 • relativně dobré vybavování dávno získaných informací (z mládí, ...)
 • potíže s pozorováním, vštěpováním a vybavovním recentních událostí a běžných informací
 • hledá nedávno odložené předměty
 • zapomíná vykonávat běžné rutinní úkony
 • selektivní obtíž s vybavováním jmen osob cizích lidí, později i rodiny
 • potíže s užíváním méně často používaných slov
 • pokles paměti a další poruchy jsou na překážku denním činostem, ale potíže neomezují soběstačnost pacienta
 • neschopnost zvládnout obsluhu jednoduchých elektrických přístrojů (mlýnek na kávu)
 • pacient si nemusí uvědomovat poruchy a výpadky paměti

 

Střední stádium (2-10 let od začátku nemoci)

 • závažné prochy paměti, pacient si vybavuje jen hluboce vštípené, dobře známé informace
 • ukládá věci na netypická místa (např. peněženku do lednice)
 • nové informace lze vštípit jen výjimečně a na velmi krátkou dobu
 • stále se ptá na stejné věci dokola, nepamatuje si co už říkal a tak fakta stále opakuje
 • nevybavuje si ani svou domácí adresu, informace o místě, kde se nachází, co nedávno dělal
 • je dezorientovaný, ztrácí se ve známém prostředí
 • nevybavuje si už ani jméné dobře známých osob a rodiny
 • nevybavuje si názvy předmětů a popisuje je opisem („to, jak se z toho pije“, „to, jak se tím píše“)
 • soběstačnost je vážně narušena
 • řeč je obsahově chudá, věty ztrácejí svůj smysl
 • ztrácí schopnost abstraktního myšlení, ztrácí úsudek, není schopen řešit ani banální úkoly
 • u části nemocných se rozvíjejí poruchy chování ve smyslu bloudění, neklidu, někdy dokonce agresivity (díky nepochopení situace, strachem "z neznáma")

 

Pozdní, těžké stádium (7-14 let od začátku nemoci)

 • téměř úplná ztráta paměti
 • neschopnost vštípení nové informace
 • vybavují se pouze nesourodé útržky dříve získaných informací
 • nepoznává blízké osoby
 • nesoběstačný
 • plně dezorientovaný (neví kde je koupelna, kde WC)
 • většinou inkontinentní

 

Další informace

Poruchy dalších kognitivních funkcí kromě paměti jsou značně interindividuálně rozdílné co do výskytu i rychlosti progrese. Postižení řečových funkcí (porucha plynulosti řeči, pojmenování, porozumění) a poruchy zrakoprostorové orientace mohou být u některých nemocných dokonce počátečními příznaky onemocnění. Zvláště závažným způsobem snižuje soběstačnost nemocného postižení výkonných (exekutivních) funkcí zajišťujících cílenou činnost, řešení problémů a přizpůsobení se zevním požadavkům. Nemocný ztrácí schopnost pracovat, později není schopen samostatně cestovat, nakupovat, nakládat s penězi. U některých nemocných se nakonec rozvíjí klasické trias afázie (porucha řeči), apraxie (neobratnost, nešikovnost, neschopnost cílených úkonů), agnózie (porucha porozumění).

Od počátku onemocnění dochází ke změnám osobnosti, objevují se emoční poruchy a změny chování (deprese, agitovanost, úzkost, agresivita). Psychotické projevy (halucinace a bludy, paranoidní pocity) mohou komplikovat pozdější průběh.. 

U některých nemocncých se mohou objevit i příznaky mimo psychickou sféru, např. extrapyramidová rigidita, poruchy chůze, myoklonus nebo epileptické záchvaty zvláště v pozdních stádiích onemocnění. Jsou-li vyloučeny jiné chooroby, je nutno tyto projevy přičíst variabilitě mozkového postižení u tohoto onemocnění. 

Průběh a prognóza onemocnění

 

Obecně lze říci, že onemocnění má plíživé, nenápadné začátky a průběh je chronicky progredientní, bez výraznějšího kolísání. Od zjištění prvních klinických příznaků trvá nemoc asi 7-10  let, pak ale končí letálně (pacient umírá) V mladším věku a zejména tam, kde je choroba geneticky podmíněna, bývá průběh rychlejší a malignější. Naopak někdy se pacienti dožijí 15 a více let od začátku příznaků. Trvání choroby se zřetelně prodlužuje s léčebným užitím inhibitorů acetylchoinesterázy a při dobré celkové péči o postiženého.

Videa o Alzheimerově nemoci: 

 


Související odkaz:


 

Zdroj:
Speciální neurologie, P. Jedlička

Přírodní lékárna Dr. Mix

Dr. MixVhodné bylinky, potraviny, pohybové aktivity... Nechte si sestavit rady přímo Vám na míru. Nahlédnout do poradny Dr. Mix lékárníka Ondřeje.

Další články v této kategorii